Curriculum Vitae                                                                                                                    Publikační činnost
                        
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
                              *5. 4. 1967

                 Vzdělání:           2003 – RNDr.: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Zoologie
                                             2002 - Ph.D.: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Zoologie  
                                             1990 - Mgr: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Systematická biologie a ekologie

                 Zaměstnání:    1990 – 1995 asistent na katedře zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
                                             1996 – 2009
odborný asistent na katedře zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

                 Vyučované předměty: Herpetologie (ZOO/HERPT),
                                                           Batrachologie (ZOO/BATRA),
                                                           Obecná zoologie (ZOO/OBZO),
                                                           Mikroskopická technika (ZOO/MKTSB),  
                                                           Biologická technika 2 (ZOO/ZTX2),
                                                           Terénní cvičení ze   zoologie1(ZOO/EXSB1),

                                                      
    Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2),
                                                          
Zoologická cvičení v terénu (ZOO/CTP),
                                                           Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX),
                                                          
Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)

                Výzkumné zaměření: Systematika a ekologie plazů, parazitologie plazů a obojživelníků, zoologie a ekologie bezobralých ( zejména
                                                         Coleoptera, Odonata, Arachnida), bioindikační využití bezobratlých.

                Spolupráce: Dpt. Herpetology, Forschunginstitut und Naturmuseum Senckenberg, J. W. Goethe Universitat, Senckenberganlage 25,
                                         D-60325 Frankfurt am Main, Germany
                                         Dpt. Herpetología, Museo de Historia Natural, Universidad de San Carlos, Calle Mariscal Cruz 0-66 zona 10,
                                         Guatemala City, Guatemala
                                         Ludwig-Boltzmann-Institut für biologischen Landbau, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Austria

                Grantové projekty

                 1999: UP 3210-3006 (vnitřní grant UP) Chování typu raindrinking u agam r. Trapelus. Hlavní řešitel

                 2000-04: MSM 153100014  Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině. Spoluřešitel

                 2001: FRVŠ MŠMT G4:1564-2001 Kokcidie čeledi Eimeriidae ve volně žijících populacích skokanů ČR. Hlavní řešitel

                 2003: FRVŠ MŠMT G4:59-2003  Využití rRNA při identifikaci a fylogenenetické analýze kokcidií rodů Eimeria a Goussia z žab. Spoluřešitel

                 2005 - 2011 MSM 6198959212 - Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy (Life strategies of animals: proximative and
                                                                 ultimative mechanisms).
Spoluřešitel

                 2006: FRVŠ MŠMT F4d-912/2006 Určovací praktikum ze zoologie (bezobratlí) - učební a výukové materiály, Spoluřešitel

                 2008-10 MŽP SP/2D3/155/08 Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu
                                                            přírody a krajiny
, Spoluřešitel

           
                 Ocenění:
                                  
- ocenění děkana Př. F. UP za cizojazyčnou monografii (2006)
                                   - čestné uznání rektora UP za vědeckou monografii (2007)

     

                                

                                                                                                    
 [publikační činnost]