home - kontakt, aktuality členové katedry, doktorandi (kontakty) seznam vyučovaných předmětů informace o probíhajícím výzkumu seznam publikovaných prací za jednotlivé roky informace pro uchazeče o studium

Máte doma malého brášku nebo sestřičku?  Stáhněte a vytiskněte si pro ně originální omalovánky od našich talentovaných kolegyň doktorandského studia Markéty Ondrové (čápi) a Moniky Kukalové (savci).

Prezentace života a studia na naší katedře (vznikla u příležitosti oslav 60. výročí založení Přírodovědecké fakulty.

Prohlédněte si informační tabule a zoo a hydrobiologické plakáty.

Olomoučtí kosi přispívají k mezinárodnímu výzkumu - více informací najdete zde  a  v  aktualitách.

Zájemci o ornitologii, podivejte se na webové stránky studentů "ptákařů" na  http://ptakareni.blogspot.com/

Informace o oborech garantovaných katedrou zoologie a ornitologickou laboratoří

Obor: Biologie a ekologie (dříve: Systematická biologie a ekologie)

 bakalářské studium (1. - 3. ročník, Bc.)

Bakalářský studijní obor Biologie a ekologie je oborem odborné, tzv. zelené biologie, založené na studiu organizmů a jejich pozorování v přirozených podmínkách, determinaci, sběru materiálu a jeho zpracování. Studenti získávají postupně znalosti ze základních biologických oborů (obecná zoologie a obecná botanika, fyziologie rostlin, fyziologie živočichů, systém a fylogeneze bezobratlých a strunatců, systém a evoluce nižších a vyšších rostlin, buněčné biologie a genetiky, biologie člověka, ekologie. Součástí studia jsou mnohá praktická cvičení a předměty, které probíhají nejen v laboratořích, ale i přímo v terénu. Studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářská práce.

Absolvent bakalářského studijního programu oboru Biologie a ekologie získá základní znalosti z hlavních biologických disciplín, čímž bude připraven pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu, případně pro uplatnění v praxi. Získá nejen teoretické poznatky, ale i praktické zkušenosti s prací v laboratoři nebo v terénu, naučí se získávat informace z různých informačních zdrojů, tyto zpracovat a prezentovat ústní nebo písemnou formou. Bude schopen samostatné analýzy dat a rozhodování při řešení běžných biologických a ochranářských problémů.

Uplatnění absolventa je ve vědeckých týmech v biologických výzkumných laboratořích, v orgánech státní správy a ochrany přírody, v soukromých a státních firmách a institucích zaměřených na monitoring organismů, ochranu přírody a životního prostředí, ve zdravotnických zařízeních, v muzeích, zoologických zahradách, hygienických stanicích apod.

Přijímací zkoušky na obor Biologie a ekologie:

 Ø       část písemná (forma testu) - 50 otázek z biologie a 10 se základů chemie a biochemie vztahujících se k biologii (každá otázka obsahuje jednu správnou odpověď, která je hodnocena 1 bodem, body se neodečítají = maximum 60 bodů)

Ø       část praktická - určení 20 druhů přírodnin (10 druhů rostlin a 10 druhů živočichů, české názvy rodové a druhové, každá položka za maximálně 2 body = maximum 40 bodů)

Ø       část ústní, motivační pohovor - zjišťování hlubšího zájmu, doložená účast na biologických soutěžích (biologické olympiády, SOČ,…), odborné znalosti nad rámec SŠ učiva (= maximum 20 bodů)

 navazující studium (1. - 2. ročník, Mgr.)

Zaměření:

Ø      Zoologie
Ø     
 Hydrobiologie
Ø     
 Botanika 

Obor Zoologie je zaměřený na získání hlubokých znalostí klasických zoologických disciplín a předmětů požadovaných pro moderní analýzu dat a experimentální práci v zoologii. Mimo několika povinných předmětů je během studia nabídkou volitelných předmětů studentovi umožněna specializace v oblasti zoologie, která ho zajímá a souvisí s řešením jeho diplomové práce. Studium je zakončeno státní magisterskou zkouškou a obhajobou diplomové práce. 

Absolvent magisterského oboru Zoologie má předpoklady pro samostatné i týmové řešení náročných úkolů se zoologickou tematikou v orgánech ochrany přírody, v ochranářských, ekologických, vědecko-vzdělávacích a výzkumných institucích, v muzeích, laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, v zoologických zahradách, zdravotnictví a další praxi. Je schopen samostatně získat, zpracovat a analyzovat biologická data z terénního i laboratorního výzkumu, jejich prezentace na konferencích i v odborném tisku.  

Přijetí na obor Zoologie:

Z bakalářského oboru Biologie a ekologie studovaného na PřF UP je možná přímá prostupnost. Absolventi jiných oborů a vysokých škol jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se koná formou ústního pohovoru.   

Další možnosti studia

Magisterský studijní program umožňuje nejnadanějším studentům připravit se na pokračování v některém z doktorských a doktorandských studijních programů (RNDr., Ph.D.). 

Dny otevřených dveří

Možné další informace v rámci dnů otevřených dveří, kde zástupce katedry podá podrobné informace o studiu oborů garantovaných katedrou. Představen bude obor bakalářského studia „Biologie a ekologie“ a obor navazujícího studia „Zoologie. Budou poskytnuty informace týkající se průběhu a náplně studia uvedených oborů, požadavků na přijetí a zodpovězeny případné další dotazy. Prohlídky pracoviště katedry je možné uskutečnit v pracovních dnech na základě osobní domluvy zájemců s pracovníky katedry.

 

Kontaktní osoby: Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. (stanislav.bures@upol.cz); RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. (celechov@prfnw.upol.cz)

Adresa pracoviště:

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF UP v Olomouci
17. listopadu 50,
771 46 Olomouc

Department of  Zoology and Laboratory of Ornithology Faculty of Science Palacký University 17. listopadu 50, CZ-771 46 Olomouc, Czech Republic

http://www.zoologie.upol.cz.

 

Další informace o příjímacím řízení najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.