home - kontakt, aktuality členové katedry, doktorandi (kontakty seznam vyučovaných předmětů informace o probíhajícím výzkumu seznam publikací za jednotlivé roky informace pro uchazeče o studium
Hydrobiologie

Základním tématem výzkumných aktivit pracovníků hydrobiologické sekce katedry (V. Uvíra, I. Uvírová) je problematika ekosystému tekoucích vod. Výzkum je dlouhodobě orientován na studium oživení a funkcí hyporheické zóny toků tj. zvodnělých štěrkopískových sedimentů říčního dna. Tyto sedimenty jsou nedílnou součástí říčního ekosystému a významnou měrou rozšiřují prostor klasicky chápaného říčního dna.
V současnosti je výzkum zaměřen na studium úlohy submerzní makrovegetace, dalšího významného faktoru, který vedle existence hyporheálu diverzifikuje a rozšiřuje biotopy říčního dna. Je studována kvantitativní, časová a funkční struktura společenstev fytofilních bezobratlých osídlujících a různým způsobem využívajících submerzní makrofyta.
Úzké pracovní kontakty má oddělení s Limnologickým institutem Rakouské akademie věd v Lunz am See a s Laboratoří biologie tekoucích vod Katedry zoologie a ekologie PřF Masarykovy Univerzity v Brně.Entomologie
Hlavní oblastí entomologického výzkumu na katedře je studium taxonomie a fylogeneze vybraných skupin hmyzu. V rámci katedry působí Laboratoř molekulární systematiky, která dlouhodobě dosahuje vynikajících mezinárodních výsledků. Toto pracoviště se orientuje především na celosvětové studium genetické variability a fylogeografie některých problematických čeledí brouků (např. Lycidae).
Další výzkumné aktivity členů katedry se týkají především fylogenetiky (založené na morfologii), zoogeografie a ekologie hmyzu. Hlavními zájmovými skupinami jsou zde střevlíkovití brouci, motýli (Rhopalocera, Geometridae, Papilionidae) a dvoukřídlí (Tipulomorpha, Bombyliidae, Syrphidae).

Entomologické oddělení katedry má bohaté mezinárodní kontakty. Jde jednak o dlouhodobou spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi jako je např. Imperial College v Londýně, ale také o mezinárodní terénní výzkum. Mezi pravidelné cíle expedic jak členů katedry, tak studentů patří např. Turecko, Čína, Afrika (Maroko, Kamerun, Etiopie), jihovýchodní Asie (Filipíny, Malajsie, Indonésie) nebo jižní Amerika (Ekvádor).

Entomologická sekce zajišťuje výuku předmětů Systematická entomologie, Obecná entomologie, Systém a biologie motýlů a částečně i výuku Aplikované zoologie, Taxonomie a Systému a fylogeneze bezobratlých. Entomologicky zaměření pracovníci a doktorští studenti se také velkou mírou podílejí na terénních cvičeních a zoologických exkurzích.
 

Biologie obratlovců

Ornitologická laboratoř řeší komplexně pojaté výzkumné projekty zaměřené hlavně na evoluční biologii a ekoetologii ptáků. Ve spolupráci s Katedrou zoologie University v Trondheimu je řešený projekt "Evoluce investic rodičů v areálu lindušky luční" (koordinuje S. Bureš, spolupracuje V. Pavel a P. Nádvorník) a "Evoluce hnízdního parasitismu kukačky obecné" (spolupracují T. Grim a V. Bičík), ve spolupráci s Katedrou zoologie University v Oslo jsou studovány biologické interakce v hybridní zóně lejsků (spolupracuje S. Bureš, M. Krist a P. Adamík). Dále je studována reprodukční biologie a antipredační strategie pěvců (K. Weidinger a V. Remeš) a adaptace v chování lindušek na sníženou dostupnost vápníku v okyselené oblasti (S. Bureš).

Systematika a ekologie středoamerické herpetofauny (ve spolupráci s oddělením herpetologie Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main) a výzkum parazitických prvoků obojživelníků a plazů (ve spolupráci s Katedrou parazitologie Veterinární a farmaceutické university, Brno) (M. Veselý).